https://www.traditionrolex.com/30

https://www.traditionrolex.com/30

https://www.traditionrolex.com/30

Přemosťovací plošina
Vkladám do košíka
V košíku na dotaz
SK
X
Odoslať dotaz
Váš email*
Vaše meno, telefónVaše jméno, telefon*
Predmet správyPředmět zprávy
Text
mobilni-mustky-najezdove-kliny.jpg

Návod na použitie, údržbu a ochranné opatrenia

MBAP PREKLADACIE RAMPOVÉ MOSTÍKY

MBAC NÁJAZDOVÉ RAMPY SO SKLOPNÝM KLINOM

MPL ODSTRÁNITEĽNÉ NAKLADACIE MOSTÍKY

MS030 SKLÁPACIE ZJAZDNÉ PLOŠINY

MS030-2TL ODSTRÁNITEĽNÉ NAKLADACIE MOSTÍKY TYPU 2TL

 

DOPRAVA A MANIPULÁCIA

Počas manipulácie s rampovými nakladacími mostíkmi je nutné dbať na platné predpisy k zaisteniu

bezpečnosti práce s nákladom.

 

POKYNY A LIMITY POUŽITIIA

Vyrovnávacie a nakladacie mostíky slúžia k vyrovnaniu výškových rozdielov ložnej plochy, sú predurčené

k preprave ťažkých nákladov ako sú vidlicové zdviháky a iné podobné priemyselné zariadenia či vozíky

ručne ovládané pešou osobou, pešia prevádzka.

Mostíky so šírkou až do 1,25m sú kvalitne premyslené a riešené tak, aby zabezpečovali spoľahlivú

prepravu nákladu a manipuláciu s priemyselnými vidlicovými zdvihákmi ovládanými iba pešou osobou.

Výškový rozdiel ložnej plochy nesmie prevyšovať maximálny sklon 12,5% (približne 7°).

Na každej strane prepravovaného dopravného prostriedku je nutné počítať s bezpečnostným minimálnym

priestorom, taktiež nakladacia rampa musí byť širšia aspoň o 0,70m ako prejazdový / prepravný pás,

a v každom prípade nesmie byť nižší než 1,25m.

Pre bezpečnejšiu ochranu zdravia pracovníkov je nutné aby sa šírka mostíkov rovnala šírke nakladacej plochy

vozidla.

Prejazd je povolený len pre vozidlá s mäkkými gumovými kolesami.

Absolútne je zakázaný prejazd akéhokoľvek vozidla na kovových pásoch, kolesách alebo s inými kovovými

dielmi, ktoré sa dotýkajú plochy mostíkovej konštrukcie.

Je zakázané používať mostíky s nákladom ťažším než je výrobcom uvedené na príslušnom identifikačnom

štítku.

Je zakázané použitie prekladacích mostíkov v kombinácii s eventuálnymi prekladacími plošinami vozidiel,

mimo prípadu, keď tieto plošiny sú vyrobené explicitne k tomuto účelu.

Pre bezpečné a riadne posadenie mostíka, vozidlo na ktoré je nutné ho položiť musí byť kolmo voči

nakladacej / vykladacej ložnej ploche.

Okraje prekladacieho mostíka, "hlavice", pokiaľ nie sú sklápacie, musia byť rozložené na ložnú plochu

nakládky / vykládky a na nakladacej rampe vozidla aspoň na 0,10m.

Presvedčte sa, či kontaktné dorazy pred prekladacím mostíkom sú správne opreté o korbu kamiónu

alebo o ložnú plochu, aby behom prejazdu vozidiel nedošlo k ich posunutiu.

Po ukončení úkonov týkajúcich sa prejazdu / transportu, ešte pred tým než vozidlo odíde, skontrolujte

či bol mostík odstránený.

Príslušný personál musí byť oboznámený s návodom na použitie rampového nakladacie mostíka

a s príslušnými predpismi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek použitím mostíka musí pracovník najskôr skontrolovať stav konštrukcie a zvarených dielov.

V prípade zistenia anomálii alebo poškodených častí, mostík nemožno používať.

Periodicky každé tri mesiace je nutné, aby kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú oboznámení s obsahom vyššie

uvedených predpisov, vizuálne kontrolovali celý stav konštrukcie a zistili opotrebovanie celej konštrukcie,

poškodenie dielov alebo zvarovaných častí.

Užívateľ musí viesť register do ktorého je nutné zapisovať výsledky všetkých inšpekcii s uvedením dátumu,

menom a s podpisom osoby, ktorá ju vykonala.

Eventuálne mimoriadne údržbové práce, ktoré vyplývajú po prevedených kontrolách a sú potrebné,

musia byť vykonané kvalifikovaným odborníkom, zhodne s príslušnými výrobnými predpismi, alebo je nutné

sa obrátiť priamo na servisnú službu výrobcu, aby nedošlo k zániku záruky.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody na majetku a zdraví osôb, zvierat alebo vecí spôsobené

nevhodným či nesprávnym používaním zariadenia, alebo spôsobené nedodržiavaním návodu na použitie

čo i len čiastočným, neuskutočnenými periodickými kontrolami alebo nedodržiavaním platných bezpečnostných

predpisov.

 

ZÁRUKA

Podmienkou pre uplatnenie každého záručného práva pritom je, že výrobok bol inštalovaný a uvedený

do používania aj vždy používaný v súlade s návodom na použitie a podľa príslušných predpisov k zaisteniu

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej že zákazník dbal na správnu údržbu a prevzal zodpovednosť

v rizikových prípadoch alebo pokiaľ bol výrobok použitý nad rámec bežného používania alebo došlo

k nebezpečným situáciách a prípadným škodám z vyššej moci.

Záruka neobsahuje žiadny nárok na uplatnenie odškodného alebo nárok na akúkoľvek úhradu zákazníkovi

a vzťahuje sa iba na opravu alebo výmenu výrobku so schválenou vadou, vynímajúc poškodenia, vady, poruchy,

úrazy, atď., ktoré vznikli nevykonanou údržbou a nedbalosťou, alebo dôsledkom nesprávneho

prevádzkového opotrebenia, či nevhodnými podmienkami prostredia, atď.

Záruka výrobku zaniká okamžite v prípade, pokiaľ boli zákazníkom prevedené úpravy či zmeny, alebo

namontované diely neschválené výrobcom.

https://www.traditionrolex.com/30