Vkladám do košíka
V košíku na dotaz
SK
X
Odoslať dotaz
Váš email*
Vaše meno, telefónVaše jméno, telefon*
Predmet správyPředmět zprávy
Text

Návod na použitie a ochranné opatrenia

MBAP PREKLADACIE RAMPOVÉ MOSTÍKY

MBAC NÁJAZDOVÉ RAMPY SO SKLOPNÝM  KLINOM

MPL ODSTRÁNITEĽNÉ NAKLADACIE MOSTÍKY

MS030 SKLÁPACIE ZJAZDNÉ PLOŠINY

MS030-2TL ODSTRÁNITEľNÉ NAKLADACIE MOSTÍKY TYPU 2TL

DOPRAVA A MANIPULÁCIA

Počas manipulácie s rampovými nakladacími mostíkmi je nutné dbať na platné predpisy k zaisteniu bezprečnosti práce s nákladom.

 

POKYNY A LIMITY POUŽITIA

Vyrovnávacie a nakladacie mostíky slúžia k vyrovnaniu výškových rozdielov ložnej plochy, sú určené

k preprave ťažkých nákladov ako sú vidlicové zdviháky a iné podobné priemyselné zariadenia či vozíky

ručne ovládané kráčajúcou osobou, pešej prevádzky.

Mostíky šírky až do 1,25m sú kvalitne premyslené a riešené tak, aby zabezpečovali spoľahlivú

prepravu nákladu a manipuláciu s priemyslovými vidlicovými zdvihákmi ovládanými iba pešou osobou.

Výškový rozdiel ložnej plochy nesmie prevyšovať maximálny sklon 12,5% (približne 7°).

Na každej strane prepravovaného dopravného prostriedku je nutné počítať s bezpečnostným minimálnym

priestorom, teda nakladacia rampa musí byť širšia aspoň o 0,70m než tranzitný / prepravný pás,

a v každom prípade nesmie byť nižší než 1,25m.

Pre bezpečnejšiu ochranu zdravia pracovníkov je nutné, aby sa šírka mostíka rovnala šírke nakladacej plochy

vozidla.

Prejazd je dovolený len pre vozidlá s mäkkými gumovými kolesami.

Absolútne je zakázaný prejazd akéhokoľvek vozidla s kovovými pásmi, kolesami alebo inými kovovými

dielmi, ktoré sa dotýkajú plochy mostíkovej konštrukcie.

Je zakázané používať mostíky s nákladom ťažším ako je výrobcom uvedené na príslušnom identifikačnom

štítku.

Je zakázané použitie prekladacích mostíkov v kombinácii s eventuálnymi prekladacími plošinami vozidiel,

mimo prípadov, kedy sú tieto plošiny vyrobené explicitne na tento účel.

Pre bezpečné a riadne posadenie mostíka, vozidlo na ktoré je nutné ho položiť,  musí byť kolmo voči

nakladacej / vykladacej ložnej ploche.

Okraje prekladacieho mostíka, "hlavice" , pokiaľ nie sú sklápacie, musia byť rozložené na ložnú plochu

nákladky / výkladky a na nakladacej rampe vozidla aspoň na 0,10 m.

Presvedčte sa, či kontaktné dorazy pod prekladacím mostíkom sú správne opreté o korbu kamióna

alebo o ložnú plochu, aby počas prejazdu vozidiel nedošlo k ich posunutiu.

Po ukončení úkonov týkajúcich sa prejazdu / transportu, ešte predtým než vozidlo odíde, skontroluje či

bol mostík odstránený.

Príslušný personál musí byť oboznámený s návodom na použitie rampového nakladacieho mostíka

a s príslušnými predpismi k zaisteniu a ochrany zdravia pri práci.

 

ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek použitím mostíka, pracovník musí najskôr skontrolovať stav konštrukcie a zvarených dielov.

V prípade zistenia anomálii alebo poškodených častí, mostík nemožno používať.

Periodicky každé tri mesiace je nutné, aby kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú oboznámení s obsahom vyššie

uvedených predpisov, vizuálne kontrolovali celý stav konštrukcie a zistili opotrebovanie celej konštrukcie,

poškodenie dielov alebo zvarovaných častí.

Užívateľ musí viesť register, do ktorého je nutné zapisovať výsledky všetkých inšpekcii s uvedením dátumu,

mena a podpisu osoby, ktorá kontroly vykonala.

Eventuálne mimoriadne údržbové práce, ktoré vyplývajú po prevedených kontrolách a sú potrebné,

musia byť vykonané kvalifikovaným odborníkom, zhodne s príslušnými výrobnými predpismi, alebo je nutné

sa obrátiť priamo na servisnú službu výrobcu, aby nedošlo k zániku záruky.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody, na majetku a zdraví osôb, zvierat alebo vecí, spôsobené

nevhodným či nesprávnym používaním zariadenia, alebo spôsobené nedodržiavaním návodu na použitie 

či čiastočným dodržiavaním návodu na použitie, neuskutočnenými periodickými kontrolami alebo nedodržaním

platných bezpečnostých predpisov

 

ZÁRUKA

Podmienkou pre uplatnenie každého záručného práva pritom je, že výrobok bol inštalovaný a uvedený

do používania, vždy používaný v súlade s návodom na obsluhu a podľa príslušných predpisov k zaisteniu

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej že zákazník dbal na správnu údržbu a prevzal zodpovednosť

v rizikových prípadoch alebo pokiaľ bol výrobok použitý nad rámec bežného používania alebo došlo

k nebezpečným situáciam i prípadným škodám z vyššej moci.

Záruka neobsahuje žiadny nárok na uplatnenie odškodného alebo nárok na akúkoľvek úhradu zákazníkovi

a vzťahuje sa iba na opravu alebo výmenu výrobku so schválenou vadou, vynímajúc poškodenie, vady, poruchy,

úrazy, atď., ktoré vznikli nevykonanou údržbou alebo nedbalosťou, alebo dôsledkom nesprávneho

prevádzkového opotrebenia, či nevhodnými podmienkami prostredia, atď.

Záruka výrobku zaniká okamžite v prípade, pokiaľ boli zákazníkom prevedené úpravy či zmeny,

alebo namontované diely neschválené výrobcom.

https://www.traditionrolex.com/30